Πληροφορίες για την εναντίωση

Πολιτική ακύρωσης και Έντυπο εναντίωσης

Στους καταναλωτές παραχωρείται το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπου Καταναλωτής νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε νόμιμη συναλλαγή για μη εμπορικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς:

A. Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς αιτιολόγηση.

Η περίοδος υπαναχώρησης ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που το τελευταίο εμπόρευμα περιήλθε στην κατοχή σας ή στην κατοχή τρίτου προσώπου που εσείς υποδείξατε.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς (kybun AG, Mühleweg 4, 9325 Roggwil, Ελβετία, Τηλ: 0041 71 454 65 00, Φαξ: 0041 71 454 65 01, E-mail: mail@kybun.ch) μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή e-mail) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα υπαναχώρησης, η οποία ωστόσο δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Για τη διατήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Με την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση, υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε όλα τα ποσά πληρωμών που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής (με εξαίρεση των πρόσθετων εξόδων που προέκυψαν από την επιλογή σας για έναν άλλο τρόπο αποστολής από τη βασική, οικονομικότερη αποστολή που προσφέρουμε), άμεσα και το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα παραλαβής της κοινοποίησης υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για την επιστροφή των χρημάτων χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμών, το οποίο χρησιμοποιήσατε στην αρχή συναλλαγή, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με έξοδα λόγω αυτής της επιστροφής χρημάτων. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή μέχρι να μας καταθέσετε το αποδεικτικό επιστροφής των προϊόντων, ανάλογα με το ποια χρονική στιγμή είναι προγενέστερη.

Σε κάθε περίπτωση, είστε υποχρεωμένοι να επιστρέψετε ή να παραδώσετε άμεσα τα προϊόντα και το αργότερο μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα που ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση, σε εμάς ή στο kybun Support Center, August-Borsig-Strasse 13, 78467, Konstanz. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα προϊόντα πριν την πάροδο των δεκατεσσάρων ημερών.

Επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Πρέπει να καλύψετε την ενδεχόμενη απώλεια αξίας των προϊόντων μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε μία μη απαραίτητη διαδικασία για τον έλεγχο της σύστασης, των ιδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας των προϊόντων.

Εξαίρεση ή πρόωρη ακύρωση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για Καταναλωτές, οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης δεν ήταν κάτοικοι χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αποκλειστικός τόπος διαμονής και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Συνδεδεμένες/χρηματοδοτούμενες συναλλαγές

Εάν χρηματοδοτείτε την παρούσα σύμβαση με δάνειο και υπαναχωρήσετε από αυτήν σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε δεν δεσμεύεστε ούτε με τη σύμβαση δανείου εφόσον οι δύο συμβάσεις αποτελούν μία ενιαία οικονομική μονάδα. Αυτό ισχύει ειδικότερα εάν εμείς είμαστε ταυτόχρονα και οι δανειστές σας ή εάν ο δανειστής σας επωφελείται από τη συμμετοχή μας στη χρηματοδότηση. Εάν το δάνειο έχει καταβληθεί σε εμάς όταν η υπαναχώρηση τεθεί σε ισχύ ή μετά την επιστροφή των προϊόντων, ο δανειστής σας παραχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση χρηματοδότησης όσον αφορά τις νομικές συνέπειες της υπαναχώρησης ή επιστροφής. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν αντικείμενο της παρούσας σύμβαση είναι η απόκτηση μέσων χρηματοδότησης (π.χ. χρεόγραφα, συνάλλαγμα ή παράγωγα). Εάν θέλετε να αποφύγετε στο μέτρο του δυνατού τη συμβατική δέσμευση, επωφεληθείτε από το δικαίωμα υπαναχώρησης και υπαναχωρήστε και από τη σύμβαση δανείου, εάν σας παρέχει και αυτή το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Γενικές πληροφορίες

1) Παρακαλούμε αποφύγετε την πρόκληση ζημιών και τη ρύπανση των προϊόντων. Παρακαλούμε επιστρέψτε σε εμάς το προϊόν στην αυθεντική του συσκευασία μαζί με όλα τα παρελκόμενα και με όλα τα μέρη της συσκευασίας. Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μία προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε πλέον στην κατοχή σας την αυθεντική συσκευασία, φροντίστε με μία κατάλληλη συσκευασία για επαρκή προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά.
2) Μην επιστρέφετε το προϊόν με χρέωση του παραλήπτη.
3) Λάβετε υπόψη ότι τα προαναφερόμενα πεδία 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

B. Έντυπο υπαναχώρησης

Εάν θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτό το έντυπο και επιστρέψτε το.

Προς

kybun AG
Mühleweg 4
9325 Roggwil
Ελβετία
Φαξ: 0041 71 454 65 01
E-Mail: mail@kybun.ch

Με την παρούσα δηλώνω(ουμε) (*) την υπαναχώρηση (*) από τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει για την αγορά των παρακάτω προϊόντων (*)/την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών(*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγελία στις (*) ____________ / παραλαβή στις (*) __________________

________________________________________________________
Όνομα του/των Καταναλωτή(ων)

________________________________________________________
Διεύθυνση του/των Καταναλωτή(ων)

________________________________________________________
Υπογραφή του/των Καταναλωτή(ων) (μόνο σε γραπτή ενημέρωση)

_________________________
Ημερομηνία

(*)Διαγράψτε αυτά που δεν ισχύουν


 
© IT-Recht Kanzlei
 


DOCID: ##ITK-fea09379aad88910ae66873b3c9d8a13##


Έκδοση: 201901080033