Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor med kundinformation

Innehållsförteckning

 1. Tillämpningsområde
 2. Avtalets ingående
 3. Ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. Äganderättsförbehåll
 7. Avhjälpande åtgärder (garanti)
 8. Inlösen av kampanjkuponger
 9. Inlösen av presentkuponger
 10. Tillämplig lag
 11. Alternativ tvistlösning

1) Tillämpningsområde

1.1 Dessa Allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade ”AGB”) för kybun AG (nedan ”Säljare”), ska tillämpas på alla avtal om leverans av varor som en konsument eller näringsidkare (nedan ”Kund”) ingår med Säljare avseende de varor som Säljaren erbjuder i sin internetbutik. Härmed motsätts införande av Kundens egna villkor, om inte annat avtalats.

1.2 För avtal om leveransen av kuponger ska dessa AGB gälla i tillämpliga delar, om inget annat uttryckligen har överenskommits.

1.3 Konsument enligt dessa AGB är varje fysisk person som ingår en transaktion med syften som till övervägande del varken kan tillskrivas dennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Näringsidkare enligt dessa AGB är en fysisk eller juridisk person eller ett personbolag med rättskapacitet, som genom att ingå en transaktion utövar sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Avtalets ingående

2.1 De produktbeskrivningar som lämnas i Säljarens internetbutik utgör inget bindande anbud från Säljarens sida, utan syftar till att Kunden ska lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbudet via det integrerade beställningsformuläret i Säljarens internetbutik. Därigenom lämnar Kunden, efter att ha lagt de utvalda varorna i den virtuella varukorgen och genomgått den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande avtalsanbud beträffande de varor som ingår i varukorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningstransaktionen. Dessutom kan Kunden även lämna anbudet till Säljaren per telefon, fax, e-post, post eller via det internetbaserade kontaktformuläret.

2.3 Säljaren kan acceptera Kundens anbud inom fem dagar,

 • genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till kunden, varvid tidpunkten för Kundens mottagande av orderbekräftelsen ska gälla, eller
 • genom att leverera den beställda varan till kunden, varvid tidpunkten för Kundens mottagande av varan ska gälla, eller
 • genom att anmoda Kunden att betala när denne gjort sin beställning.

Om flera av de ovan nämnda alternativen föreligger, träder avtalet i kraft vid den tidpunkt då något av de ovan nämnda alternativen först inträffar. Tidsfristen för att acceptera anbudet börjar löpa dagen efter att anbudet avsänts genom Kunden och upphör med utgången av den femte dagen som följer efter anbudets avsändning. Om Säljaren inte antar Kundens anbud inom denna tidsfrist betraktas detta som avslag på anbudet, varvid Kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Vid val av betalningsmetoden ”PayPal Express” sker betalningshantering via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad: ”PayPal”) enligt PayPals användaravtal som är tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om Kunden inte har ett PayPal-Konto – enligt villkoren för betalningar utan PayPal-Konto, som är tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om Kunden väljer ”PayPal Express” som betalningsmetod i den internetbaserade beställningstransaktionen, utfärdar han genom att klicka på knappen som avslutar beställningstransaktionen samtidigt ett betalningsuppdrag till PayPal. I detta fall förklarar Säljaren redan nu att han godtar anbudet från Kunden vid den tidpunkt då Kunden genom att klicka på knappen som avslutar beställningstransaktionen initierar betalningstransaktionen.

2.5 Då ett bud lämnats via Säljarens internetbaserade beställningsformulär sparas avtalstexten av Säljaren och skickas till Kunden när denne har avsänt sin beställning tillsammans med dessa AGB i textform (t.ex. e-post, fax eller brev). Vidare arkiveras avtalstexten på säljarens internetsida och kan kostnadsfritt hämtas av Kunden via hans lösenordskyddade kundkonto med hjälp av de tillhörande inloggningsuppgifterna, om Kunden har skapat ett kundkonto i Säljarens internetbutik innan beställningen gjordes.

2.6 Innan en bindande beställning görs via Säljarens internetbaserade beställningsformulär kan Kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa igenom den information som visas på skärmen. Som ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att upptäcka inmatningsfel kan därför webbläsarens förstoringsfunktion användas, med vars hjälp framställningen på bildskärmen blir större. Kunden kan under den elektroniska beställningsprocessen korrigera sina inmatningar med de vanliga tangent- och musfunktionerna ända fram till att han trycker på knappen som avslutar beställningstransaktionen.

2.7 För avtalets ingående står enbart det tyska språket till förfogande.

2.8 Beställningshantering och kontaktfunktion sker vanligen via e-post och automatiserad beställningshantering. Kunden ska säkerställa att den e-postadress som han angett för beställningshanteringen är korrekt, så att e-postmeddelanden som skickas från Säljaren kommer att tas emot. I synnerhet ska Kunden säkerställa vid användningen av SPAM-filter att alla e-postmeddelanden som avsänds från Säljaren eller de tredjeparter som han utsett för beställningshanteringen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter omfattas av en grundläggande ångerrätt.

3.2 Mer information om ångerrätten framgår av Säljarens ångerrättsinstruktioner

3.3 Ångerrätten gäller inte för konsument som vid tidpunkten för avtalets ingående inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen och vars enda bosättningsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inget annat anges i Säljarens produktbeskrivning, avser de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader specificeras i de respektive produktbeskrivningarna.

4.2 Vid leveranser till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader tillkomma i enskilda fall, som Säljaren inte råder över och som ska bäras av Kunden. Här ingår exempelvis kostnader för överföring av pengar genom kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, valutaväxlingsavgifter) eller importrättsliga avgifter och skatter (t.ex. tullavgifter). Sådana kostnader kan även uppstå i samband med överföring av pengar, om leveransen inte görs till ett land utanför Europeiska unionen men Kunden utför sin betalning från ett land utanför Europeiska unionen.

4.3 Betalningsalternativen meddelas Kunden i Säljarens internetbutik.

4.4 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjudits av PayPal sker betalningshanteringen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad: ”PayPal”), enligt PayPals användaravtal, som är tillgängligt på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller – om Kunden inte har ett PayPal-konto – enligt villkoren för betalningar utan PayPal-Konto, som är tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leveransen av varor sker med postorder till den av Kunden angivna leveransadressen, om inget annat har avtalats. Vid transaktionens genomförande ska den leveransadress som anges i Säljarens beställningshantering användas.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka den avsända varan till Säljaren då den inte kunnat avlämnas till Kunden, bär Kunden kostnaderna för den resultatlösa leveransen. Detta gäller inte om Kunden inte är ansvarig för omständigheten som omöjliggjorde leveransen eller om han varit tillfälligt förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte Säljaren hade aviserat honom om tjänsten inom rimlig tid. Detta gäller heller inte för utskickskostnaderna om Kunden utövar sin ångerrätt på ett effektivt sätt. För returkostnaderna gäller vid Kundens effektiva utnyttjande av ångerrätten de antagna bestämmelser som framgår av Säljarens information.

5.3 Självhämtning kan inte ske av logistiska skäl.

5.4 Kuponger levereras till kunden på följande sätt:

 • via nedladdning
 • via e-post

6) Äganderättsförbehåll

Om Säljaren begärt förskottsbetalning, behåller han äganderätten till den levererade varan tills full betalning av köpeskillingen har erlagts.

7) Avhjälpande åtgärder (garanti)

7.1 Om den köpta varan uppvisar brister, gäller bestämmelserna om juridiskt ansvar vid fel.

7.2 Kunden uppmanas att reklamera varor med uppenbara transportskador hos leverantören och meddela Säljaren om det inträffade. Kundens underlåtelse att göra detta påverkar inte hans lagstadgade eller avtalsenliga garantianspråk.

8) Inlösen av kampanjkuponger

8.1 Kuponger som utfärdas kostnadsfritt av Säljaren som en del av kampanjer med viss giltighet och som inte kan förvärvas av Kunden (nedan ”Kampanjkupong”), kan endast lösas in i Säljarens internetbutik och endast under det angivna tidsspannet.

8.2 Enstaka produkter kan vara undantagna från kupongkampanjen om en motsvarande begränsning framgår av kampanjkupongens innehåll.

8.3 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningstransaktionen har avslutats. En avräkning kan inte utföras i efterhand.

8.4 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

8.5 Värdet av varorna måste minst uppgå till beloppet på kampanjkupongen. Eventuella tillgodohavanden kommer inte att betalas av Säljaren.

8.6 Om kampanjkupongens värde inte räcker för hela beställningen, kan någon av de övriga betalningsmetoderna som erbjuds av Säljaren användas för mellanskillnaden.

8.7 Tillgodohavandet från en kampanjkupong betalas inte ut i kontanter och förräntas inte.

8.8 Kampanjkupongen ska inte ersättas om Kunden som en del av sin lagstadgade ångerrätt lämnar tillbaka en vara som han helt eller delvis har betalat med en kampanjkupong.

8.9 Kampanjkupongen är endast avsedd för användare vars namn framgår av kupongen. En överlåtelse av kampanjkupongen till tredje part tillåts inte. Säljaren har rätt, men inte skyldighet, att kontrollera det materiella berättigandet för de respektive kuponginnehavarna.

9) Inlösen av presentkuponger

9.1 Kuponger som kan köpas via Säljarens internetbutik (nedan ”Presentkuponger”) kan endast lösas in i Säljarens internetbutik, om inget annat framgår av kupongen.

9.2 Presentkuponger och tillgodohavande från presentkuponger kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kupongen inköptes. Tillgodohavanden kommer att krediteras Kunden fram till utgångsdatum.

9.3 Presentkuponger kan endast lösas in innan beställningstransaktionen har avslutats. En avräkning kan inte utföras i efterhand.

9.4 Vid en beställning kan flera presentkuponger lösas in.

9.5 Presentkuponger kan endast användas för köp av varor och inte för köp av ytterligare presentkuponger.

9.6 Om presentkupongens värde inte räcker för hela beställningen, kan någon av de övriga betalningsmetoderna som erbjuds av Säljaren användas för mellanskillnaden.

9.7 Tillgodohavandet från en presentkupong betalas inte ut i kontanter och förräntas inte.

9.8 Presentkupongen är endast avsedd för användare vars namn framgår av kupongen. En överlåtelse av presentkupongen till tredje part tillåts inte. Säljaren har rätt, men inte skyldighet, att kontrollera det materiella berättigandet för de respektive kuponginnehavarna.

10) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland ska tillämpas för alla juridiska relationer mellan parterna med uteslutande av lagar om internationella köp av varor. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån som de inte berövas sitt skydd genom tvingande bestämmelser som är tillämpliga i det land där de har sin vanliga vistelseort.

11) Alternativ tvistlösning

11.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online med följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol vid tvister avseende köpeavtal eller tjänsteavtal online, där en konsument berörs.

11.2 Säljaren är inte beredd och inte heller skyldig att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.