Information om ångerrätt

Information om ångerrätten & ångerblankett

Konsumenterna har en ångerrätt enligt följande, varvid konsument avser varje fysisk person som ingår en transaktion med syften som till övervägande del varken kan tillskrivas dennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

A. Information om ångerrätten

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångertiden är fjorton dagar från och med den dag då du, eller en tredje part som namnges av dig, annan än transportören, har tagit den sista varan i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (kybun AG, Mühleweg 4, 9325 Roggwil, Schweiz, Tel.: 0041 71 454 65 00, Fax: 0041 71 454 65 01, e-post: mail@kybun.ch) med ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. genom ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerrättsmallen, men du måste inte använda den.

För att kunna utöva din ångerrätt i tid, räcker det att du sänder in ditt meddelande innan ångerfristen har gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv använde vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi kan vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända eller överlämna varorna utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton dagar efter den dag då du meddelade oss ditt beslut att frånträda avtalet till oss eller till kybun Support Center, August-Borsig-Strasse 13, 78467, Konstanz. Ångerfristen är iakttagen om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du ska betala de direkta kostnaderna för att återsända varan.

Du ansvarar endast för eventuella värdeminskningar som kan hänföras till annan hantering än vad som krävs för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion.

Uteslutande resp. för tidigt upphävande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för konsument som vid tidpunkten för avtalets ingående inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen och vars enda bosättningsort och leveransadress ligger utanför Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående.

Allmänna anvisningar

1) Vänligen undvik att skada eller smutsa ner varan. Returnera varan till oss i originalförpackningen med samtliga tillbehör och förpackningskomponenter. Använd ev. ett skyddande emballage. Om du inte har sparat originalförpackningen ber vi dig att ombesörja en lämplig förpackning som ger tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Försändelser där mottagaren betalar frakten kommer inte att accepteras.
3) Observera att ovanstående punkter 1–2 inte är en förutsättning för att utöva ångerrätten på ett effektivt sätt.

B. Ångerblankett

Fyll i denna blankett och återsänd den till oss om du vill frånträda avtalet.

Till

kybun AG
Mühleweg 4
9325 Roggwil
Schweiz
Fax: 0041 71 454 65 01
E-post: mail@kybun.ch

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt (*) köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ____________ / mottagen den (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)

_________________________
Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt